AANGRENSENDE WEIDINGSPLASE

TOSCA NOORDWES - TOTALE GROOTTE: 1699ha

In opdrag van die likwidateurs van Soloprops 1201 (Edms) Beperk (M60/2016) sal ons die ondervermelde eiendomme verkoop

om 11:00 op WOENSDAG, 31 JULIE 2019

te VRYBURG VEILINGSKRALE

Eiendomme: 

A. Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van die plaas Grassbank 1040, Registrasie Afdeling JM, Provinsie Noordwes: Groot: 670.9086 hektaar (GPS s25.84536 / O23.83817)

Die eiendom bestaan hoofsaaklik uit natuurlike weiding en is verdeel in kampe. Die verbeterings bestaan uit veehanteringsfasiliteite, boorgat.

 B. Die plaas Willari 1019, Registrasie Afdeling JM, Provinsie Norodwes: Groot: 1027.8387 hektaar

Die eiendom bestaan hoofsaaklik uit natuurlike- en aangeplante weiding en is verdeel in 12 kampe en is verbeter met 3 damme, 2 boorgate, woonhuis met buitegeboue.

 Nota: Die aangrensende plase sal gesamentlik en afsonderlik te koop aangebied word.

 VOORWAARDES: 10% van die koopprys en 5% kommissie plus BTW daarop is betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod. Balans teen registrasie, waarborge gelewer te word 30 dae na bekragtiging. Kopers moet ‘n bewys van identiteit en woonadres beskikbaar hê.

 

Vir nadere besonderhede skakel:

Afslaer/ RUDI MÜLLER 082 490 7686

ANTON ENGELBRECHT 082 789 2772             

Kantoor: 018 294 7391