PRAG WEIDINGSPLAAS MET LANDE & WATERREGTE (1887ha)

VRYBURG DISTRIK

In opdrag van die likwidateurs van Jacori Boerdery BK (M67/2019) sal ons die ondervermelde eiendom verkoop

om 11:00 op DINSDAG, 6 AUGUSTUS 2019

te die plaas BEAUFORT

Ligging: 50km vanaf Vryburg in die rigting van Kuruman, regs na Louwna vir 20km, links by ingang “Beaufort” – 6km tot by opstal.

 

Eiendom: Gedeelte 2 van die plaas Beaufort 625, Registrasie Afdeling HN, Provinsie Noordwes: 

Groot: 1887.1110 hektaar

 Verbeterings: 4-slaapkamer woonhuis met 2 badkamers, studeerkamer, sitkamer, eetkamer, kombuis met aparte opwas en spens, enkel motorhuis en waskamer. Buitegeboue bestaan uit 3 x store (± 180m², ± 225m² & ± 1,500m²), voerstoor, arbeidershuise, 8 boorgate (3 toegerus met monopompe), 25 kampe met water, 4 veehanteringspunte, 2 sement-en-sinkdamme vir 160,000ℓ water, 12ha onder spilpunt, geregistreerde waterregte vir 33.3ha besproeiing.

 Nota: Die spilpunt en mielie-oes sal apart te koop aangebied word.

 VOORWAARDES: 10% van die koopprys en 5% kommissie plus BTW daarop is betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod. Balans teen registrasie, waarborge gelewer te word 30 dae na bekragtiging. Kopers moet ‘n bewys van identiteit en woonadres beskikbaar hê.

 

Vir nadere besonderhede skakel:

Afslaer/ RUDI MÜLLER 082 490 7686

ANTON ENGELBRECHT 082 789 2772             

Kantoor: 018 294 7391